Accessibility Links

Shared Resources (2021)

Documentary 1h 38m

Made over five years, Shared Resources depicts my family after my father was fired from his job as a debt collector and my parents declared bankruptcy, largely due to my own debt. Following my parents’ day-to-day lives and my relationship with them, the film self-reflexively utilizes open captions and visual descriptions both to provide access to Blind and Deaf audiences and to involve my family in reflecting how they see themselves in the film. Meanwhile, as my parents and I confront our very different understandings of debt and disability, the film asks what it means to owe each other everything.

I xhiruar për mbi pesë vite, Shared Resources përshkruan familjen time pasi babai u pushua nga puna e tij si mbledhës i borxheve dhe prindërit shpallën falimentimin, kryesisht për shkak të borxhit tim. Duke ndjekur jetën e përditshme të prindërve të mi dhe marrëdhëniet e mia me ta, filmi në mënyrë vetë-refleksive përdor titra të hapur dhe përshkrime vizuale si për të siguruar qasje për audiencën e Verbër dhe të Shurdhër ashtu edhe për të përfshirë familjen time në reflektimin se si e shohin veten në film. Ndërkohë, derisa prindërit e mi dhe unë përballemi me kuptimet tona shumë të ndryshme të borxhit dhe aftësisë së kufizuar, filmi pyet se çfarë do të thotë t’i kesh borxh njëri-tjetrit gjithçka.

Director

Jordan Lord

Producer

Jordan Lord

Cinematographer

Jordan Lord

Editor

Jordan Lord

Sound

Jordan Lord

Language

English

Subtitles

Albanian, English

Country

United States