Accessibility Links

The New Gospel - Das Neue Evangelium (2020)

Documentary 1h 47m

What would Jesus preach in the 21st century? Who would his disciples be? And how would today’s bearers of secular and spiritual power respond to the return and provocations of the most influential prophet and social revolutionary in human history? With “The New Gospel”, Milo Rau is staging a “Revolt of Dignity”. Led by political activist Yvan Sagnet, the movement is fighting for the rights of migrants who came to Europe across the Mediterranean to be enslaved on the tomato fields in southern Italy and to live in ghettos under inhumane conditions. The director and his team return to the origins of the gospel and stage it as a passion play of an entire civilization. In Matera, in southern Italy, where the great Jesus films from Pasolini to Gibson were shot, an authentically political as well as theatrical and cinematic “New Gospel” emerges for the 21st century. A manifesto of solidarity with the poorest, a revolt for a more just, humane world.

Çka do të predikonte Krishti në shekullin 21? Kush do të ishin dishepujt e tij? Dhe si do ti përgjigjeshin bartësit e sotëm të fuqisë sekulare dhe shpirtërore ndaj kthimit dhe provokimeve të profetit më me ndikim dhe revolucion social në historinë njerëzore? Me “The New Gospel”, Milo Rau po vë në skenë një “Revoltë Dinjiteti”. Nën udhëheqjen e aktivistit Yvan Sagnet, lëvizja po lufton për të drejtat e imigrantëve që kanë ardhur në Evropë nëpër Mesdhe për tu skllavëruar në fushat e domateve në jug të Italisë dhe për të jetuar në geto nën kushte jonjerëzore. Regjisori dhe ekipi i tij kthehen në origjinë të ungjillit dhe e vënë atë në skenë si një shfaqje pasioni të një civilizimi të tërë. Në Matera, në jug të Italisë, ku janë xhiruar filmat madhështor për Jezusin nga Pasoli deri te Gibsoni, del një “New Gospel” politik në mënyrë autentike si dhe teatror dhe filmik për shekullin 21. Një manifest solidariteti me më të varfrit, një revoltë për një botë më të drejtë dhe më humane.

Languages

German, French, Italian

Subtitles

Albanian, English

Countries

Germany, Switzerland, Italy