Accessibility Links

When it left, death didn't even close our eyes - Kur Mbaroi, Vdekja as qe na mbylli syte (2020)

Documentary 14min

When it left, death didn’t even close our eyes centers on the testimonies of laborers working in Kosovo’s construction industry. They attest to how this precarious and unregulated labor market has serious human costs to those that have to seek its employment. Speaking of how they are expected to work hours—from 12, 13, 15, even up to 24 hours—and in conditions far beyond prescribed regulations or normal human expectations. One of the primary consequences is a high rate of injury, which then precludes future work in the industry—some workers even admit that they would rather face death than lose the ability to earn a living.

When it left, death didn’t even close our eyes, përqendrohet në dëshmitë e punëtorëve që punojnë në industrinë e ndërtimtarisë në Kosovës Ata dëshmojnë se si ky treg i punës i pasigurt dhe i parregullt ka çmim serioz njerëzor për ata që duhet të kërkojnë punë. Duke folur se si prej tyre pritet të punojnë nga 12, 13, 15 bile edhe deri në 24 orë – dhe në kushte larg përtej rregullave të përshkruara apo pritjeve normale njerëzore. Një nga pasojat parësore është lëndimi i shkallës së lartë, e cila pastaj pengon punën e mëtejshme në industri – disa punëtorë bile edhe pranojnë se më parë do të ballafaqoheshin me vdekjen se sa të humbnin aftësinë për të fituar jetesën.

Producer

Katarzë Films

Cinematographer

Leart Rama

Editor

Leart Rama

Language

Albanian

Country

kosova